Bude očkování mého psa proti vzteklině platné i v roce 2020?

Povinné očkování psa proti vzteklině bude od 1. ledna 2020 platné pouze v případě, že je pes nezaměnitelně identifikován. Za nezaměnitelnou identifikaci je považováno označení mikročipem nebo jasně čitelné tetování provedené před 3. červencem 2011.

Pokud máte psa proti vzteklině očkovaného, vaší povinností je ho pouze nechat čipovat. Nemusíte ho znovu nechat očkovat.

Proč musím mít psa označeného mikročipem nebo jasně čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011?

Tato povinnost vyplývá z novely zákona o veterinární péči  (novela č. 302/2017 Sb.) Povinnost vzniká od 1.1. 2020. Je to povinnost pro chovatele. Následná novela téhož zákona č. 368/2019 Sb. s účinností od 15. ledna 2020 upravila podmínky označování psů.

Do jakého věku musí být pes mikročipem označen?

Chovatel je povinen zajistit označení psa čipem do 3 měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli.

Kdo mi psa mikročipem označí?

Označit psa mikročipem může každý soukromý veterinární lékař, který je oprávněn vykonávat léčebnou a preventivní činnost (je registrovaný u Komory veterinárních lékařů ČR). Můžete jít do kterékoliv ordinace pro malá zvířata.

Co je mikročip, který se používá pro čipování psů? Jak vypadá?

Mikročip je radiofrekvenční identifikační zařízení, které je naprogramováno jedinečným číselným kódem. Aktivovat mikročip umí čtecí zařízení. Čipování je metoda radiofrekvenční (RFID) identifikace.

Mikročip má délku většinou cca 11-13 mm a šířku cca 2 mm (velikostí se často přirovnává k velkému zrnku rýže). Je umístěn v jednorázovém aplikátoru, který má podobu silnější jehly. Tímto aplikátorem se čip umístí pod kůži. Povrch čipu může být upraven, aby ho tělo zvířete co nejméně považovalo za cizí materiál. Čipy mohou mít antimigrační čepičku, která má zabránit pohybu čipu v podkoží.

Mikročipy musí splňovat mezinárodní normu pro RFID – ISO 11784 / ISO 11785 a výrobci musí být registrováni u organizace ICAR (International Committee for Animal Recording), což zajišťuje jedinečnost kódu.

V minulosti se již objevilo několik případů, kdy dva i tři čipy měly stejný kód.

Kam se čip psovi dává?

Pod kůži na levou stranu krku.

Jak čipování probíhá?

Samotné zavedení čipu je jednorázový úkon.

 1. Ověření čtečkou, že je mikročip funkční a lze přečíst.
 2. Zavedení aplikační jehly psovi pod kůži na levou stranu krku a vytlačení mikročipu.
 3. Ověření čtečkou, že mikročip je pod kůží na levé straně krku.
 4. Měla by následovat již nepovinná registrace mikročipu ve více databázích, aby při ztracení psa byla co největší šance, že se podle čísla mikročipu pes rychle vrátí ke svému majiteli.

Kolik mi čipování zabere času?

Bude vás to stát jednu návštěvu u veterinárního lékaře. Veterinární lékař může tento zákrok provést i u vás doma.

Kolik to bude stát?

Do ceny čipování se započítává cena samotného čipu, cena za aplikaci (umístění čipu pod kůži). Ceny čipů se různí podle výrobců. Většinou cena čipování nepřesáhne 1000 Kč. Čipování je jednorázový úkon. Vyplatí se soustředit se na kvalitu čipu a celý proces čipování, aby byl co nejšetrnější pro psa.

Jak se čip dá přečíst?

Čip lze přečíst pomocí čtečky.

Musí se pes uspávat nebo nějak zklidňovat kvůli čipování?

Ne. Čipování se dá přirovnat k očkování psa. Aplikační jehla je pouze trochu větší.

Kdo mívá čtecí zařízení, kterým lze čip přečíst?

Čtečku má téměř každý veterinární lékař, který ošetřuje malá zvířata (psy a kočky).

Kdo bude provádět kontrolu, že je pes čipován? 

Státní veterinární správa. Půjde o plánované kontroly i neplánované (na základě podnětu podaného jiným občanem).

Jak mi čip může pomoci najít mého psa?

Pokud necháte čip registrovat v některé z databází, tak v případě, že se pes ztratí, může ho člověk, který psa nalezl, v konkrétní databázi najít a zkontaktovat majitele. V tuto chvíli neexistuje žádný centrální registr čipů. Registrací do více databází je větší šance, že člověk, který čip přečte, se zrovna do databáze, kde máte svého psa registrovaného, podívá.

Na stránkách Státní veterinární správy je Databáze ztracených a nalezených psů.  Ta umožňuje majitelům a také nálezcům sdílet informace o ztracených a nalezených psech. Má usnadnit návrat  psů k  jejich majitelům. Databáze prozatím částečně nahrazuje některé funkce centrálního registru psů, který má vzniknout od roku 2022. Na konci článku je na zmíněnou databázi odkaz.

Je povinnost do nějaké databáze číslo čipu registrovat?

Nikdo nemá povinnost čip nikam registrovat. Kód čipu musí být zapsán do očkovacího průkazu. Nikomu včas nevzniká povinnost psa registrovat. Neexistuje centrální registr čipů.

Jaká je výše pokuty za porušení zákona?

Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit chovateli správní řízení. Výše pokuty může být až 50 000 Kč.  Na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.

Musí mě veterinární lékař nahlásit, když zjistí, že nemám psa čipovaného?

Veterinární lékař nemá ohlašovací povinnost. Nemusí vás tedy nikde hlásit. Povinnost mít platné očkování proti vzteklině je povinností chovatele. Nicméně tuto zprávu Krajská veterinární správa uvítá, aby mohla zajistit nápravu.

Může mi veterinární lékař odmítnou naočkovat psa proti vzteklině, když odmítnu čipování?

Soukromý veterinární lékař nemá žádný důvod, proč by musel odmítnout psa proti vzteklině naočkovat. Je povinností chovatele, aby měl psa platně očkovaného proti vzteklině. Veterinární lékař tedy nemůže odmítnout psa naočkovat.

Co může ještě pomoci, aby se pes co nejrychleji dostal ke svému majiteli, v případě, že se ztratí?

Nic nezafunguje rychleji než obojek se jménem psa a telefonním číslem na majitele. Jméno psa je dobré mít na obojku také, protože člověk, který psa nalezne, s ním může v případě oslovení jménem lépe komunikovat.

Je povinnost čip někde registrovat?

Ze zákona taková povinnost nevyplývá. Neexistuje žádný centrální registr mikročipů, mikročip můžete registrovat v některém z registrů. Doporučuji čip registrovat ve více registrech.

Jsou to např. :

Veterinární lékař vám může nabídnout možnost registraci psa v databázi petpasů. Zde je možná vkládat také psy, kteří jsou pouze čipovaní, ale nemají vystavený pas. Do této databáze však mají přístup jen veterinární lékaři schválení pro vydávání petpasů.

Praktický tip

Nechte si při návštěvě u veterináře zkontrolovat, že mikročip je v stále v podkoží na levé straně krku. Tam ho totiž čtečkou bude někdo hledat. Pokud by mikročip migroval na jiné místo a někdo při hledání mikročipu přiloží čtečku jen na levou stranu krku, nemusí mikročip nalézt.

 

Čipování bez registrace nemá pro psa žádný smysl. 

Představuje čipování pro psa nějaké riziko?

Čipování je srovnatelné s injekční aplikací cizorodé látky pod kůži. Co tato věta znamená?

Při čipování jsou rizika, která vznikají při jakémkoliv narušení celistvosti kůže a podání cizorodé látky do těla. Rizika jsou obecně srovnatelná s některými jinými preventivními úkony.

 

Reakce na čipování můžeme rozdělit na místní a celkové

Reakce v místě vpichu

Reakci v místě vpichu může představovat mírná místní reakce, které je většinou přechodná, případně může dojít k infekci ranky.

Reakce celková

Celkovou alergickou reakci (anafylaktický šok) může vyvolat jakákoli cizorodá látka, která se dostane do těla.

 

Pro snížení rizik se všeobecně můžeme zaměřit na 3 základní body:

 1. Výběr mikročipu
 2. Samotný úkon čipování
 3. Zdravotní stav psa při zavedení mikročipu.

Výběr mikročipu

Mikročip dostatečné kvality určený pro zvířata, opatřený stabilizační pojistkou, která minimalizuje riziko pohybu mikročipu v podkoží.

Samotný úkon čipování

Zavedení mikročipu kvalifikovaným odborníkem (veterinárním lékařem). Dodrženy zásady asepse.

Zdravotní stav psa

Čipovaný pes by neměl jevit známky onemocnění.

V případě jakékoliv reakce na na čipování je doporučeno informovat ÚSKVBL.

 

Je v zákoně zmiňována výjimka pro alergické, nemocné či velmi staré psy?

Ne. V zákoně nejsou zmíněny žádné výjimky, byť v posudku ohledně čipování vypracovaném prof. Svobodou doporučena byla.

 

Doporučení prof. Svobody, CSc k čipování zvířat z 1. srpna 2013 

Zhodnocením dostupných údajů a zkušeností s nezaměnitelným označováním psů, příp. i koček konstatuji, že zdravotní rizika této procedury nejsou vyšší než při běžných preventivních veterinárních zákrocích za předpokladu, že budou dodržena následující pravidla:

 1. Čipování bude lege artis provádět registrovaný veterinární lékař s ohledem na stáří a zdravotní stav zvířete.
 2. Budou použity kvalitní mikročipy zabezpečené proti nežádoucímu pohybu v podkoží.
 3. Místo aplikace mikročipu se nebude shodovat s jinými injekčními aplikacemi, např. vakcinací.
 4. Případné komplikace bude řešit kompetentní veterinární lékař a o nežádoucím účinku bude sepsáno hlášení zaslané Ústavu pro státní kontrolu veterinárních léčiv a biopreparátů (ÚSKVBL) v Brně.
 5. Čipována by neměla být zvířata nemocná, v geriatrickém věku a jedinci s prokázanou alergií. V tomto ohledu by mělo být rozhodující písemné stanovisko ošetřujícího veterinárního lékaře.

Citováno z Vyjádření prof. MVDr. Svobody, CSc (https://www.vetkom.cz/cipovani-zvirat-v-zajmovych-chovech-muze-zvire-poskodit/

Veterinární lékaři by měli používat pouze mikročipy, které jsou evidované jako veterinární technické prostředky. Ústav pro státní veterinární kontrolu biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) na svých stránkách uvádí samostatný seznam evidovaných mikročipů.

Poskytnutím informace o veškerých nežádoucích příhodách v souvislosti s použitím mikročipů přispíváme ke sledování kvality mikročipů a nežádoucích příhod v souvislosti s jejich použitím.

Sledujeme především snášenlivost materiálu, čitelnost kódu, stabilitu, případné dráždění či objevení se infekce apod. V případě, že tedy cokoli zaznamenáte, dejte vědět veterinárnímu lékaři a ten tuto skutečnost oznámí ÚSKVBL.

Na konec tohoto článku se zmíním ještě o jedné důležité praktické věci v souvislosti s čipováním, očkování proti vzteklině a cestování se psem do zahraničí.

Nedostatečně známá skutečnost o očkování psa proti vzteklině

Mnoho lidí teď nechává své psy čipovat z výše zmíněných důvodů.

Ale již několik let je mnoho majitelů nepříjemně překvapeno v souvislosti s očkováním proti vzteklině a platností tohoto očkování pro potřeby vycestování do zahraničí.
A tato nepříjemná situace se bude pravděpodobně objevovat stále, protože povědomí o ní je stále mezi majiteli psů malé.
Pojďme to však konečně změnit.

Co se vlastně děje?

Majitel přijde do ordinace, že chce vycestovat se psem třeba jen na Slovensko. Většina lidí už dnes ví, že pes potřebuje pas. To je fajn. Ale pak to přijde.
V ordinaci se dozví nemilou věc. A to, že i když je pes proti vzteklině očkován, tak toto očkování NENÍ, v případě, že chce se psem vycestovat do zahraničí, UZNÁNO PLATNÝM.
A PES MUSÍ BÝT NAOČKOVÁN ZNOVU.
Pokud jste v minulosti potřebovali se psem vycestovat, bylo potřeba:
 • nechat psa čipovat (to již většina psů čipována bude)
 • vystavit Pas zvířete v zájmovém chovu
 • naočkovat znovu proti vzteklině (to dokonce i kdyby pes byl třeba jen před měsícem očkovaný, protože očkován proti vzteklině pro potřeby cestování musí být až označený pes)
 • počkat 21 dní než budete moci třeba jen na Slovensko vycestovat (vycestovat můžete 22. den ode dne očkování proti vzteklině).
V současné situaci, kdy většina psů bude čipována, však problém s cestováním a očkováním proti vzteklině zůstává dál.
Stále budou přicházet majitelé, kteří, aby mohli se psem vycestovat do zahraničí, ho budou muset nechat očkovat znovu. Protože pes byl proti vzteklině očkován před čipováním.
Vy však tyto informace teď máte.
Než budete nechávat psa očkovat proti vzteklině buď poprvé (psi se očkují mezi 3. a 6. měsícem věku, jelikož od 6. měsíce věku již musí být i proti vzteklině naočkováni) nebo budete dávat posilovací (tzv. boostrovou) vakcínu, promyslete, zda opravdu vylučujete, že by pes třeba jen na Slovensko někdy jel.
Pokud to opravdu nevyloučíte, pak se za mě jeví jako nejlepší řešení, abyste mu před očkováním proti vzteklině nechaly vystavit Pas zvířete v zájmovém chovu a očkování proti vzteklině již nechali zaznamenat do tohoto pasu.

Výhody, které z tohoto postupu pro vašeho psa a pro vás vyplývají jsou tyto:

 • Od dvacátého druhého dne od data očkování můžete neomezeně cestovat po Evropské unii a nic dalšího řešit nemusíte. Pohlídejte platnost vakcinace. Pokud platnost projde, budete muset opět čekat do 22. dne než budete moci vycestovat.
 • Pas zvířete v zájmovém chovu bude registrován na Komoře veterinárních lékařů. V aktuální situaci, kdy u nás není zatím žádný centrální registr, tak do tohoto se jistě každý veterinář podívá, pokud bude osloven ohledně nalezeného čipovaného psa. My jako veterináři máme povinnost všechny námi vydané pasy registrovat do 3 dnů od jejich vydání.

Ještě jeden praktický tip k očkování proti vzteklině. Na trhu jsou vakcíny, které mají platnost očkování 3 roky. Více o očkování proti vzteklině najdete ZDE

 

Zdroje:

Státní veterinární správa – povinné označování psů

Zákon č. 166/1990 Sb. Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (Veterinární zákon)

Zákon č. 302/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Vyjádření prof. MVDr. Svobody, CSc (https://www.vetkom.cz/cipovani-zvirat-v-zajmovych-chovech-muze-zvire-poskodit/


Tento text je z elektronické knihy Veterinární průvodce majitele psa. Knihu si můžete koupit »» ZDE.

Užitečné odkazy:

Databáze ztracených a nalezených psů na stránkách Státní veterinární správy »» ZDE

Petra Malátková
Jsem veterinární lékařka a mou vášní je uzdravovat psy a kočky. Můj příběh si přečtěte >> zde. Chci, aby k aktuálním poznatkům veterinární medicíny měl přístup každý majitel psa. Pro majitele psů jsem vytvořila Školu péče o psa. Co se v ní naučíte se dozvíte >> zde.
Komentáře

Přidat komentář